Algemene voorwaarden van Puerta del Sol Amberes bv

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Zie ook Artikel 6.

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) behoren bij de internetactiviteiten van Puerta del Sol onderdeel van:

Puerta del Sol Amberes BV
Ondernemingsnummer 0464 365 229
BTW-nummer BE 0464 365 229
Accijnsnummer: BE2A00005800
Ter Rivierenlaan 118
2100 DEURNE
Tel.: 03 325 44 84
E-mail: info@puertadelsol.be

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Puerta del Sol zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op de bestel- of aankoopvoorwaarden van de koper, zelfs indien (i) deze laatsten eerder aan Puerta del Sol werden overgemaakt dan deze Algemene Voorwaarden aan koper en/of indien (ii) zij de toepasselijkheid van huidige Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk uitsluiten.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling impliceert de onvoorwaardelijke en onherroepelijke instemming met de huidige Algemene Voorwaarden dewelke de koper erkent gelezen en aanvaard te hebben.

2.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken na schriftelijke bevestiging door Puerta del Sol. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Puerta del Sol worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Puerta del Sol ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.5 Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand.

2.6 De administratie van Puerta del Sol geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de koper gesloten koopovereenkomsten en gedane betalingen en van door Puerta del Sol verrichte leveringen. Puerta del Sol en de koper erkennen dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1 Behoudens andersluidend schriftelijk beding, zijn aanbiedingen op de website steeds zonder verbintenis en kunnen zij steeds worden ingetrokken. Aanbiedingen zijn ondeelbaar en de meest recente aanbieding vervangt de voorgaande.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Puerta del Sol. Puerta del Sol is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van een reden aan de klant medegedeeld.

3.3 Na het plaatsen van een bestelling die door Puerta del Sol werd aanvaard, ontvangt de koper een bevestiging per e-mail met hierop een uniek ordernummer, alsook een samenvatting van de bestelling.

Artikel 4 Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet in de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 De verzendkosten van bestellingen tot € 100,- bedragen € 13. Bestellingen vanaf € 100,- worden gratis bezorgd binnen België. De tarieven voor verzendkosten van Puerta del Sol zijn gebaseerd op verzending binnen België. Puerta del Sol is gerechtigd om de extra gemaakte verzendkosten voor zendingen naar andere landen bij de koper in rekening te brengen.

4.3 In sommige gevallen is sprake van promotieprijzen. Promotieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig en zolang de voorraad strekt. Op de toepassing van deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. Promotieprijzen zijn nooit cumulatief met eventuele andere kortingen of gunstvoorwaarden.

4.4 Puerta del Sol kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Puerta del Sol behoudt zich bovendien het recht voor om prijzen te wijzigen voor nog te leveren waren, wanneer de kost van productie en/of commercialisatie van de te verkopen waren is gestegen.

Artikel 5 Betalingen

5.1 Betalingen geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

5.2 De standaard betalingstermijn bedraagt 8 kalenderdagen vanaf de factuurdatum.

5.3 De producten blijven eigendom van Puerta del Sol tot volledige betaling door de klant. Bij laattijdige betaling zullen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, nalatigheidsinteresten aangerekend worden à rato van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 40 €.

5.4 Indien de koper gebruik maakt van zijn verzakingsrecht, dient hij dit kenbaar te maken per e-mail gericht aan info@puertadelsol.be. Puerta del Sol verbindt zich ertoe om de reeds door de koper betaalde bedragen op het daartoe door koper aangegeven rekeningnummer te retourneren binnen een termijn van 30 kalenderdagen nadat Puerta del Sol van deze verzaking op de hoogte werd gebracht onder verrekening van de door Puerta del Sol gemaakte kosten in verband met administratieve verwerking en de eventuele retourzending en onder de bij artikel 6 Levering en verzaking vermelde bepalingen.

Artikel 6 Leveringen en herroepingsrecht

6.1 Puerta del Sol streeft ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling af te leveren. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is Puerta del Sol niet gebonden door de opgegeven leveringstermijnen. Onder voorbehoud van hetgeen is bepaald in artikel 6.3 is een levering buiten de indicatieve termijn geen grond tot weigering van de koopwaar, noch vormt het een motief tot prijsvermindering of schadevergoeding.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Puerta del Sol kan worden toegerekend.

6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 14 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Puerta del Sol zal in dat geval voor terugbetaling zorgen.

6.4 Na ontvangst van de levering beschikt de koper over een termijn van 14 kalenderdagen om Puerta del Sol mee te delen dat hij van zijn aankoop afziet. Indien de koper van dit herroepingsrecht gebruik maakt, dient hij dit direct mede te delen per e-mail aan info@puertadelsol.be. De koper dient het product – na overleg met Puerta del Sol – binnen 14 kalenderdagen na de ontbinding te sturen naar of af te leveren bij: Puerta del Sol BVBA, Ter Rivierenlaan 118, 2100 DEURNE. De eventuele kosten voor het terugsturen van het product zijn ten laste van de koper.

6.5 Puerta del Sol behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer de verpakking van het product is beschadigd of wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt.

6.6 Indien een product wordt geretourneerd dat beschadigd is door een aan de koper toe te rekenen handeling of nalatigheid zal Puerta del Sol de koper hiervan schriftelijk of per e-mail in kennis stellen. Puerta del Sol heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

De bestelde producten worden geleverd onder de essentiële voorwaarde dat de eigendom van de verkochte waren slechts aan de koper wordt overgedragen na volledige betaling van de aan Puerta del Sol verschuldigde bedragen. Alle risico’s betreffende de producten zijn ten laste van de koper vanaf het ogenblik waarop deze producten hem ter beschikking worden gesteld. Het risico tijdens het transport van de door de koper gekochte producten is voor Puerta del Sol en/of de door haar ingeschakelde derden.

Artikel 8 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Puerta del Sol geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 9 Conformiteit

9.1 Puerta del Sol staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties - afwijkingen in verpakkingen en etiket voorbehouden - aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2. Puerta del Sol is jegens de koper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 maanden te rekenen vanaf voornoemde levering.

9.3 Klachten over producten worden slechts aanvaard indien deze schriftelijk gebeuren en binnen een termijn van 8 kalenderdagen na de vaststelling van het gebrek aan overeenstemming.

9.4 Wanneer producten schade berokkenen kan Puerta del Sol uitsluitend aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet. Daarenboven is de aansprakelijkheid van Puerta del Sol, behoudens voor bedrog, in alle gevallen beperkt tot de gefactureerde en betaalde sommen met betrekking tot de geleverde waren die de schade veroorzaakten.

Artikel 10 Bestellingen/communicatie

Voor misverstanden, gebreken, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Puerta del Sol, dan wel tussen Puerta del Sol en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Puerta del Sol, is Puerta del Sol niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Puerta del Sol.

Artikel 11 Overmacht

Puerta del Sol heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit per e-mail aan de koper mee te delen en zulks zonder dat Puerta del Sol gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn

Artikel 12 Archivering van de overeenkomst - persoonsgegevens

12.1 De koper garandeert dat hij bij het invullen van het registratieformulier de juiste naam, adres, telefoon/gsm-nummer en overige door Puerta del Sol gevraagde gegevens heeft verstrekt.

12.2 Door de koper verstrekte persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor het organiseren van de diensten van Puerta del Sol en de afhandeling van de met de koper gesloten koopovereenkomsten. De verwerking van de gegevens van de koper zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

12.3 Tenzij de koper heeft aangegeven dat hij daar geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de koper worden gebruikte om de koper op de hoogte te houden van de diensten van Puerta del Sol.

12.4 Puerta del Sol is gerechtigd persoonsgegevens te verwerken met betrekking tot het bezoek en/of gebruik door de klant van de website van Puerta del Sol en eventuele andere diensten van Puerta del Sol. Puerta del Sol gebruikt deze gegevens voor het optimaliseren van haar website en om de koper op maat aanbiedingen van Puerta del Sol te kunnen doen.

12.5 Puerta del Sol is gerechtigd alle bestellingen en kennisgevingen te verzenden aan het door de koper opgegeven adres, totdat de koper Puerta del Sol schriftelijk of per e-mail een nieuwe adres heeft gegeven.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Puerta del Sol.

  • Tijdens de degustatie heb ik enkel goede wijn geproefd!/Jos Claes, Herent
  • I cook with wine, sometimes I even add it to the food/W.C. Fields
  • Beer is made by men, wine by God/Martin Luther
  • Wine makes all things possible/George R.R. Martin
  • Wine improves with age. The older I get, the better I like it/Anonymous
  • Life is too short to drink bad wine/Anonymous